Straw Napkin Toothpick Sugar Sachet

Welcome to Cup Monster!

Straw Napkin Toothpick Sugar Sachet

Welcome to Cup Monster, the leading Cambodian supplier for premium plastic cup, paper cup, ice cream cup for coffee shops and restaurant chain. besides, we provide straw, napkin, toothpick, sugar sachet, accessories etc.

straw napkin toothpick sugar sachet-cupmonster.com paper cup plastic cup supplier cambodian 1

Napkin printed logo 

straw napkin toothpick sugar sachet, napkin print logo, brown coffee cup supplier in Cambodian paper cup plstic cup ice cream cup supplier cupmonster copy

Toothpick printed logo

Toothpick printed logo-brown coffee cup supplier in Cambodian paper cup plstic cup ice cream cup supplier cupmonster copy 2

Sugar printed logo

sugar sachet supplier in Cambodia cupmonster.com

Sugar sachet printed logo-Toothpick printed logo-brown coffee cup supplier in Cambodian paper cup plstic cup ice cream cup supplier cupmonster copy

sugar sachet pritned logo, white sugar, brown sugar sachet, cupmonster.com paper cup plastic cup cambodian supplier

Straw printed logo

Straw Printed logo-Sugar sachet printed logo-Toothpick printed logo-brown coffee cup supplier in Cambodian paper cup plstic cup ice cream cup supplier cupmonster copy

Paper straw

paper straw supplier in Cambodia (2) paper straw supplier in Cambodia

Biodegradable straw

Bio straw supplier in Cambodia

Biodegradable cultery

bip cultery, bio folk, bio spoon, bio knife supplier in Cambodia

Spoon, Chopstick printed logo paper bags

chopstick printed logo paper bag supplier in Cambodia

Please contact: ☎

Address: No.35, St. 600bis, BK II, Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
098 59 18 18 Miss. Vichka
012 53 82 18 Miss. Vichka
098 82-1818 (English)
Email: cupm99@gmail.com
Website: www.cupmonster.com

សូមអរគុនអតិថិជនទាំងអស់ដែលជឿជាក់លេីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនខាប់មុនស្ទ័រ និងបាននែនាំមិត្តភក្តិមកជាវផលិតផលពិក្រុមហ៊ុន
🙏 🙏 💕